Activity

 • Waters Lindahl posted an update 3 weeks ago

  อะนะริโย ( ไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลส )

  ทํานายฝันว่าจับปลา จับปลาช่อน จับปลาตัวใหญ่ พร้อมเลขเด็ด! ทํานายฝัน

  ความแตกต่างของการฝันเห็นช้าง ระหว่างเห็นหลายตัว กับฝันเห็นช้างเป็นโขลง ที่มีความหมายในเชิงดี คือ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหาย หรือคนใกล้ตัวในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรค และเหล่าปัญหาที่กำลังเผชิญไปได้อย่างง่ายดาย 

  อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขะ ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะ ทุกขะ โทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ

  ฝันคืนวันอังคาร : อาจเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของท่าน

  การทำนายฝันเห็นปลาบึกให้ระมัดระวังในเรื่องของการคบเพื่อนและมิตร อาจจะแปรเปลี่ยนไปหรือแปรพักตร์ไป แต่หากต้องเดินทางไปในสถานที่ไกลๆ การเดินทางประสบผลดีปลอดภัย อุบัติเหตุไม่มี แต่ให้งดเว้นจากการเสี่ยงโชค ยังไม่สมหวังในตอนนี้

  จิ้งจกตกใส่โบราณว่าจะเป็นลางบอกเหตุทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี บางครั้งอาจจะแปลกันว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดความโชคลาภในการเสี่ยงโอกาส

  คลิกที่นี่! ฝันเห็นพระ ังสือสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  ฝันช่วงหัวค่ำ : ถึงช่วงสองยาม หรือราวหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืน โบราณว่าหากฝันเวลานี้ เป็นเพราะเรากินอิ่มเกินไป ท้องไส้อาจไม่ปรกติ ดังนั้น ความฝันอาจไม่เป็นเรื่องจริง แต่ก็มีบางครั้งที่อาจเกิดขึ้นจริงได้เหมือนกัน

  “ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ”  ( ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนั้นทั้งปวง ก็ต้องดับสลายไปเป็นธรรมดา” )

  โปถุชชะนิโก ( เป็นของคนผู้มีกิเลสหนา )

  อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ  ( ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย จักขุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในกาลก่อนว่า นี่ทุกขนิโรจอริยสัจ )

  โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ ( ความดับโดยสิ้นกำหนัด โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละใด )

  อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ